Čistenie komínov a dymovodov

Čistenie spalinových ciest je vykonávané čistiacimi prácami. Zameriava sa najmä na odstraňovanie pevných usadenín v komínovom prieduchu, dymovodu, tiež na lapači iskier a súčasne vyberanie pevných znečisťujúcich častí nahromadených v neúčinnej výške komínového prieduchu či kondenzátov zo spalinovej cesty. O vykonanom čistení Vám vydáme písomnú správu – potvrdenie.

Čistenie krbov a pecí na pevné palivo

S prevádzkou krbu alebo krbových kachlí súvisí aj nutnosť čistenia, ktoré pomáha zachovať funkčnosť spotrebiča aj predlžovať jeho životnosť. Znečisťovanie krbov alebo kachlí je pri prevádzke zapríčinené väčšinou nedostatočne vysušeným drevom. Nezriedka sa o tento neblahý stav zasadzuje aj zlý odťah komína, či nedostatočný prívod vzduchu. Pri našej návsteve Vám krb, alebo pec na pevné palivo vyčistíme a dáme do stavu ideálneho pre bezproblémové kúrenie

Oddechtovanie komínov a rekonštrukcia

Máte zadechtovaný komín? Nie je problém. Odborne Vám ho mechanicky vyčistíme od dechtu.

Mechanické čistenie:

  • odstráni dechty a sadze z komína
  • zamedzí vzniku požiaru
  • znižuje spotrebu dreva
  • zvyšuje účinnosť
  • predlžuje životnosť spotrebičov a komína

§ 23 ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.401/2007 Z.z.
________________________________________
Lehoty čistenia a kontroly komína
(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na
plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená
v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred
uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota
nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.
(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane